maría roja

Partitura para exercicio de memoria en terra allea

Work in progress
María Roja e Silvia Penas
2021

Baixo este título temporal, recóllese un proxecto en proceso en colaboración coa escritora e performer Silvia Penas. Comisariado por Matías Daporta, iniciouse durante a Residencia 05/21 no Espazo Desfoga de Cambados (Pontevedra), organizado polo Espacio Nigredo (Madrid).

Este proxecto parte dun traballo anterior titulado Ada ou Contar de memoria unha novela de Nabokov. Ao longo dos primeiros meses do ano 2018, padecín un problema ocular a raíz do cal me vin privada do sentido da vista. Abastecida de cada vez máis escasos entretementos co paso das semanas, alguén deu en lerme en voz alta, en fragmentos diarios, a novela de Vladimir Nabokov titulada Ada ou o ardor. De esa anécdota nacería a performance citada, realizada en colaboración coa investigadora teatral Maria Chiginskaya. A peza propoñía unha sorte de visita guiada ao rexistro que do texto permanecera nas performers de xeito natural, entretecido este con acontecementos persoais íntimos e eventos históricos de certa relevancia xustapostos no tempo a dita escoita/lectura.
A memoria desta novela rescátase no proxecto presente para desenvolver unha serie de pezas plásticas, nas que os xestos significativos das súas personaxes se recuperan, acompañados dunha reescrita da historia elaborada a través da técnica da escritura automática, tomando para iso todo o recordado do texto original. O resultado son unha serie de dípticos, realizados en tinta e acrílico sobre lenzo, nos que o tecido caligráfico vai xerando as imaxes.
A medida que este traballo vai avanzando e se vai complementando coa investigación teórica, xorde a necesidade de rexeitar a reconstrucción fiel do relato textual en favor da implicación física do corpo e do contexto no acto de recordar. Déixase a un lado a obra nabokiana e consérvase a idea de retrato. É entón cando comenzan a idearse e redactarse unha serie de pautas descritivo-poéticas co obxectivo de codificar, a través de accións concretas, o exercicio de lembrar de memoria a un ser querido ausente desde un lugar xeográfico alleo.
Esta partitura, aínda en fase de creación, pretende ser unha sorte de exercicio de rescate da memoria orgánica, debedor das nosas tradicións oral e física.


Partitura para ejercicio de memoria en tierra ajena

Work in progress
María Roja y Silvia Penas
2021

Bajo este título temporal, se recoge un proyecto en proceso en colaboración con la escritora y performer Silvia Penas. Comisariado por Matías Daporta, se inició durante la Residencia 05/21 en el Espacio Desfoga de Cambados (Pontevedra), organizado por el Espacio Nigredo (Madrid).

Este proyecto parte de un trabajo anterior, titulado Ada o Contar de memoria una novela de Nabokov. A lo largo de los primeros meses del año 2018, padecí un problema ocular a raíz del cual me vi privada del sentido de la vista. Abastecida de cada vez más escasos entretenimientos con el paso de las semanas, alguien comenzó a leerme en voz alta, en fragmentos diarios, la novela de Vladimir Nabokov titulada Ada o el ardor. De esa anécdota nacería la performance citada, realizada en colaboración con la investigadora teatral Maria Chiginskaya. La pieza proponía una suerte de visita guiada al registro que del texto había permanecido en las performers de manera natural, entretejido éste con acontecimientos personales íntimos y eventos históricos de cierta relevancia yuxtapuestos en el tiempo a dicha escucha/lectura.
La memoria de esta novela se rescata en el proyecto presente para desarrollar una serie de piezas plásticas, en las que gestos significativos de sus personajes se recuperan, acompañados de una reescritura de la historia elaborada a través de la técnica de la escritura automática, tomando para ello todo lo recordado del texto original. El resultado son una serie de dípticos, realizados en tinta y acrílico sobre lienzo, en los que el tejido caligráfico va generando las imágenes.
A medida que este trabajo va avanzando y se va complementando con la investigación teórica, surge la necesidad de desechar la reconstrucción fiel del relato textual en favor de la implicación física del cuerpo y del contexto en el acto de recordar. Se deja a un lado la obra nabokiana y se conserva la idea de retrato. Es entonces cuando comienzan a idearse y redactarse una serie de pautas descriptivo-poéticas con el objetivo de codificar, a través de acciones concretas, el ejercicio de recordar de memoria a un ser querido ausente desde un lugar geográfico ajeno.
Esta partitura, aún en fase de creación, pretende ser una suerte de ejercicio de rescate de la memoria orgánica, deudor de nuestras tradiciones oral y física.

Partitura para exercicio de memoria en terra allea
Partitura para exercicio de memoria en terra allea

+info:
https://www.twitch.tv/videos/1115203022