maría roja

Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista

Acción
Vestiario: Silvia Penas
105 minutos aprox.
2020


Doorkijkje: mirar a través da porta

Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista é unha performance creada arredor da mostra "Pongo mi pie desnudo en el umbral" de Christian García Bello na Fundación DIDAC, incluída dentro da programación do Festival de artes performativas PLATAFORMA.

Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista é unha peza na que o corpo, cos seus xestos e movementos, a súa sonoridade, as súas accións e o cromatismo do seu vestiario, instálase no dispositivo plástico da exposición coma unha obra máis.
Estruturada en 7 partes, en referencia ás horas canónicas -división temporal empregada na Idade Media nas rexións cristiás de Europa seguindo o ritmo dos rezos relixiosos dos mosteiros-, a obra comeza co pé espido no limiar da porta que protagoniza a mostra e desenvólvese en bucle ao longo de case dúas horas. Durante ese tempo sucédense unha serie de rutinas diarias que van conformando unha cartografía moi concreta sobre o chan, debuxada a cada paso que se dá, ao irse desfacendo as pedras de resina vendadas ás plantas dos pés. A ritualidade e o doméstico confúndese nas accións de machucar, afiar, orar, ollar, trenzar o cabelo… que debullan asuntos materiais e formais relacionados coas pezas expostas así como problemáticas tiradas do relato que acompaña a exposición: a peregrinaxe, o castigo, a espiritualidade, a sexualidade feminina, a paisaxe, a posta en valor da lingua vernácula, o acto resistente da parada ou a memoria xestual.
Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista é, á fin, o camiñar incesante dunha Dirse que se ofrece só fragmentariamente ás miradas alleas de 12 persoas distribuídas en puntos diferentes do espazo.


Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista

Acción
Vestuario: Silvia Penas
105 minutos aprox.
2020


Doorkijkje: mirar a través de la puerta

Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista es una performance creada alrededor de la muestra "Pongo mi pie desnudo en el umbral" de Christian García Bello en la Fundación DIDAC, incluida dentro de la programación del Festival de artes performativas PLATAFORMA.

Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista es una pieza en la que el cuerpo, con sus gestos y movimientos, su sonoridad, sus acciones y el cromatismo de su vestuario, se instala en el dispositivo plástico de la exposición como una obra más.
Estructurada en 7 partes, en referencia a las horas canónicas -división temporal empleada en la Edad Media en las regiones cristianas de Europa siguiendo el ritmo de los rezos religiosos de los monasterios-, la obra comienza con el pie desnudo en el umbral de la puerta que protagoniza la muestra y se desarrolla en bucle a lo largo de casi dos horas. Durante ese tiempo se suceden una serie de rutinas diarias que van conformando una cartografía muy concreta sobre el suelo, dibujada a cada paso que se da, al irse deshaciendo las piedras de resina vendadas a las plantas de los pies. La ritualidad y lo doméstico se confunden en las acciones de machacar, afilar, orar, mirar, trenzar el cabello… que desgranan asuntos materiales y formales relacionados con las piezas expuestas así como problemáticas extraídas del relato que acompaña la exposición: el peregrinaje, el castigo, la espiritualidad, la sexualidad femenina, el paisaje, la puesta en valor de la lengua vernácula, el acto resistente de la parada o la memoria gestual.
Doorkijkje. 7 miradas para 12 puntos de vista es, al fin, el caminar incesante de una Dirse que se ofrece sólo fragmentariamente a las miradas ajenas de 12 personas distribuidas en puntos diferentes del espacio.

Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
Doorkijkje
DoorkijkjeDocumentación: Manuel González Vicente + Ángel Sousa